ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΠροσοχή!! Υπάρχουν αλλαγές στα παράβολα από 28/05/13. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να ενημερωθείτε από Σχολή Οδηγών ή από το ΥΜΕ (Ν4155 – 2013 - Αρθρο 52)

Κάνε το test για το ΠΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ONLINE

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε. η οποία έχει αποκτηθεί πριν απο 10/09/2009

Αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί μετά απο 10/09/2009 κάνε κλικ εδώ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΜΟΝΟ 35 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα και

β. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.

Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι ( 6 ) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.

4. Παράβολο αξίας 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο), για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης ( θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι. ).

5. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Όροι Χρήσης

Το site μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Σε καμία περίπτωση το site δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.