ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ) » (εφόσον δεν έχεις άλλο δίπλωμα )

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:
α. Έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
β. Δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
γ. Δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα και δε δικαιούται να τη μετατρέψει σε ελληνική.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ ή ατομικό βιβλιάριο υγείας, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
α) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
β)Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός σπουδαστής ή αλλοδαπός μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

3. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

4. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση

5. Αποδεικτικό πληρωμής* 50,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης κατηγορίας.


6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18,00€ για αρχική κατάθεση, για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

7. Αποδεικτικό πληρωμής* 30,00€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.


8. Αποδεικτικό πληρωμής* 10,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση.


9. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.


10. Αίτηση εκτύπωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Πριν από τη συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και Σχολή Οδηγών.
2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
3. *Η προμήθεια των αποδεικτικών πληρωμής γίνεται με τη διαδικασία του e-παραβόλου (www.gsis.gr) ή από Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν [ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄), ΠΟΛ 1150/15-05-2014 (ΦΕΚ1357 Β΄), ΠΟΛ 1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324 Β΄)]
Η ΤΥΧΕΡΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ FERRARI MODENAS