Άδεια Κυκλοφορίας

Άδεια Κυκλοφορίας

Τελευταία Ενημέρωση :
Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

    ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

1.        Πιστοποιητικό Τελωνείου ή Ο.Δ.Δ.Υ.

2.          Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το Κ.Τ.Ε.Ο.

3.          Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

4.          Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ( επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ).

5.          Ξένη άδεια κυκλοφορίας ( φωτοαντίγραφο ).

6.          Βεβαίωση Ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265/Α ) σε σχέση με την οδηγία καυσαερίων ή έγκριση τύπου οχήματος.

7.          Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.

8.          Παράβολο Τραπέζης (σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής).

 

 

ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

1.            Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά Τελωνείου.

2.            Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

3.            Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.

4.            Παράβολο Τραπέζης ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).