ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Δ.Χ.

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση.

2.      Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου Τουριστικού Δ.Χ. από τον  Ε.Ο.Τ ( εις διπλούν ).

3.      Άδεια λειτουργίας τουριστικού Γραφείου ( από τον Ε.Ο.Τ. ).

4.      Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ΟΑΕΕ.

5.      Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων.

6.      Πιστοποιητικά Τελωνισμού αυτοκινήτου, συνοδευόμενα από έγκριση τύπου και   σχεδιαγράμματα του οχήματος.

7.      Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.

8.      Βιβλιάριο Μεταβολών.

9.      Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Περιφέρεια Αττικής ( σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).

10.  Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ ( όταν είναι μεταχειρισμένο ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου λόγω μεταβίβασης, το δικαιολογητικό 6, αντικαθίσταται από τα δικαιολογητικά μεταβίβασης, ισχύον Δ.Τ.Ε. ( ΚΤΕΟ ).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).