ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).

2.      Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

3.      Βεβαίωση για τον πωλητή από τον ΟΑΕΕ περί μη οφειλομένων εισφορών ( ισχύει 1 μήνα ).

4.      Άδεια Οδικού Μεταφορέα ( Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζεται ) του αγοραστού.

Εάν το όχημα είναι μικτού βάρους κάτω των 6.000 χιλ., προσκομίζεται εναλλακτικά αντί της αδείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων:

α) αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης του εργοδότη στο ΙΚΑ ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αυτού, ότι έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ως οδηγός και

      β)   υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, όπου δηλώνεται ότι εργάστηκα από . . . . . . . . . . . . . . . έως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ το χρονικό διάστημα που φαίνεται στο ( α ) ], αποκλειστικά ως επαγγελματίας οδηγός με ασφάλεια ΙΚΑ. 

5.      Καταβολή τελών μεταβίβασης και ταξινόμησης σε συμβεβλημένη με την Περιφέρεια Αττικής, Τράπεζα ( σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).

6.      Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.

7.      Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με  συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.

8.      Άδεια κυκλοφορίας.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1.      Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Δ.Χ. αυτοκινήτου, το δικαιολογητικό 3 αντικαθίσταται με πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ.

2.      Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχει παρακράτηση   κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο κυκλοφορεί με τις διατάξεις του Ν. 1073/80 και είναι η πρώτη μεταβίβαση, απαιτείται βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ., ότι κατά τη τελευταία πενταετία ο πωλητής, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα πλην του  μεταφορέα.

3.      Σε περίπτωση που η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων έχει λήξει ( πάροδος                 πενταετίας ), τότε πριν την μεταβίβαση απαιτείται ανανέωση αυτής, με την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).