ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Ο ενδιαφερόμενος να είναι ιδιοκτήτης του Δημοσίας Χρήσης οχήματος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση.

2.      Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος.

3.      Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από το δημόσιο ταμείο ( μόνο όταν προσκομίζεται το όχημα για επιθεώρηση ).

4.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται:

α) αν έχουν επέλθει μεταβολές και ποιες ή όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος και αποτύπωμα πλαισίου,

β) ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ιδιοκτήτης του οχήματος. Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ.

5.      Βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. ή τριπλότυπο περί καταβολής τελών κυκλοφορίας ( τρέχοντος έτους ).

6.      Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος ( επίδειξη ).

7.      Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ.

 

Για το νέο Ε.Δ.Χ. όχημα, σε αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος, απαιτούνται:

 

1.      Πρωτότυπο συμβόλαιο του αγοραστή του οχήματος ή πιστοποιητικά τελωνείου, εφόσον έχει εκτελωνιστεί στο όνομα του αγοραστή.

2.      Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος.

3.      Επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία.

4.      Αίτηση απογραφής με στήλες ( δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).

5.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεται:

α) ο αριθμός των κατεχόμενων οχημάτων Δημοσίας Χρήσης και

β) ότι ο αιτών δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία.

6.      Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη ταξιμέτρου.

7.      Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1.      Προσκόμιση του νέου οχήματος για επιθεώρηση.

2.      Η δήλωση της περίπτωσης 4α, στην οποία αποτυπώνεται και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, υποβάλλεται μόνο όταν το όχημα δεν προσκομίζεται για επιθεώρηση.

3.      Στην περίπτωση που το όχημα προσκομίζεται για επιθεώρηση και εφόσον αυτό προέρχεται από αγορά με παρακράτηση της κυριότητας του δικαιώματος κυκλοφορίας αυτού ως Δημοσίας Χρήσης, αντί της πιο πάνω δήλωσης, υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία παραχώρησης στον ενδιαφερόμενο της κυριότητας του δικαιώματος κυκλοφορίας του Δημοσίας Χρήσης οχήματος ή συναίνεση του πωλητή για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την