ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. Ή Φ.Δ.Χ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. Ή Φ.Δ.Χ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση του ή των κληρονόμων.

2.      Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:

α.   Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β.   Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.  

3.      Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον έτος.

4.      Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ από Τράπεζα ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Αττικής ).

5.      Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

6.      Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο:

« Η διατήρηση του κληρονομηθέντος δικαιώματος στο με αριθμό κυκλοφορίας ………………………… Δημοσίας Χρήσης όχημα, δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου                 ( ασυμβίβαστο ), ότι είναι ή δεν είναι ( διαγράφεται ανάλογα ) κάτοχος άλλου Δημοσίας Χρήσης οχήματος ».

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Στην περίπτωση μεταβίβασης Φ.Δ.Χ. οχήματος λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ενός έτους, εντός της οποίας απαιτείται να γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του Ν 3887/10.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).