ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. Ή Δ.Ι.Χ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ Ε.Ι.Χ. Ή Δ.Ι.Χ.

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.        Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.

2.          Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων, ανάλογων του κυβισμού υπέρ της Περιφέρειας Αττικής μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών.

3.          Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται εξουσιοδότηση  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

4.          Α.Φ.Μ. αγοραστή.

5.          Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών  στοιχείων εκπροσώπησης.

6.          Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).