ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ )

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ( ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ )

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση ( συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου ).

Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα νέας τεχνολογίας, απαιτείται πιστοποιητικό καυσαερίων όταν ο κινητήρας δεν είναι του ιδίου τύπου, καθώς και βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή αντιπροσώπου ή αρμόδιου τεχνικού περί συμβατότητας με τα λοιπά συστήματα του αυτοκινήτου. Το παραπάνω πιστοποιητικό καυσαερίων, εκδίδεται από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

2.      Τιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του κινητήρα  ( νομίμως λειτουργούντος συνεργείου ).

3.      Παράβολο συμβεβλημένης τραπέζης 75,00 ΕΥΡΩ για τα επιβατικά και 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες.

            Σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

4.      Η παλιά άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.

5.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ( επίδειξη ).

6.      Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι διαφορετικού τύπου πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που προβλέπεται από τις  υποπαραγράφους (  α ), ( γ ) και ( δ ) της παραγράφου 4 της 28231/2153/90 απόφασης με το εξής κατά περίπτωση περιεχόμενο:

« Δηλώνω ότι ( α ) Στο επιβατηγό με αριθμό κυκλοφορίας ……………………........εργοστασίου κατασκευής………………………………………………..τύπου..………………………..……….αριθμού πλαισίου…………………………..……………………………………………………….αρχικού κινητήρα ……………………………………..με κυβισμό………………………………………και πραγματική ισχύ …………………………………………………..……,έγινε αντικατάσταση του κινητήρα με νέο, με αριθμό………………………………..………διάμετρο…………………………………………...διαδρομή ………………κυβισμό…………………………………πραγματική ισχύος………….……………….. στο συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων …………………………………………………που λειτουργεί νόμιμα, ( β ) Ο νέος κινητήρας πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1ε  , 1β και 1γ ( ή εναλλακτικά της 1δ και 1 ε) της με αριθμό 14781/1051/90 απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών ».

Στη δήλωση θα αποτυπώνονται οι χαραγμένοι αριθμοί κινητήρα και πλαισίου του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

3. Σε περίπτωση που το όχημα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τότε για την αλλαγή του κινητήρα απαιτείται ανάλυση καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

4.  Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν προσκομίζει νέο πιστοποιητικό καυσαερίων από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων, αλλά φωτοαντίγραφο παλαιών πιστοποιητικών μαζί με το διαβιβαστικό του ΕΑΚ, προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας συνεργείου που πραγματοποίησε τη διασκευή, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση μηχανολόγου μηχανικού για την καλή λειτουργία των συστημάτων πέδησης – διεύθυνσης και ανάρτησης.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου, δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ( δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα ).