ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση.

2.      Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου ( τίτλος κυριότητας ).

3.      Βεβαίωση ΔΟΥ για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης.

Εάν το όχημα είναι μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλ., από την βεβαίωση της ΔΟΥ, πρέπει να προκύπτει ακόμη το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του ν 1959/91.

4.      Επιθεώρηση του οχήματος, όταν αυτό τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην χώρα και είναι μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ.

5.      Δήλωση εισαγωγέα με τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ή επιθεώρηση για τα τιθέμενα πρώτη φορά σε κυκλοφορία μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλ.

6.      Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.

7.      Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη   χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται σαν τέτοιο, για πρώτη φορά.

8.      Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το όχημα.

9.      Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει   τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.

10.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ( όπου ρητά προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση Α2/29548/5830/91 ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποθηκευτικού χώρου, όταν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση.

11.  Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).