ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λ.Ι.Χ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λ.Ι.Χ.

Τελευταία Ενημέρωση : Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Αίτηση.

2.      Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας, πιστοποιητικό τελωνείου ( τίτλος κυριότητας ).

3.      Άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου προσώπου, ότι η επιχείρηση λειτουργεί βάση της αριθμ. . . . . . . . . . . . . . . . . .  άδειας λειτουργίας.

4.      Δελτίο ΚΤΕΟ όταν πρόκειται για ενάριθμο Λ.Ι.Χ. και πρακτικό επιθεώρησης όταν πρόκειται για ανάριθμο αυτοκίνητο.

5.      Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.

6.      Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).