ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση.

2.      Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ( Εμπορικού, Βιομηχανικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού ) για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών, της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

3.      Βεβαίωση της ΔΟΥ για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των πωληθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ( ειδικά για τους μεταπωλητές - εμπόρους με προμήθεια ).

4.      Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής για τον αριθμό των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος εισαχθέντων αυτοκινήτων ( προκειμένου για αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ).

5.      Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ.

6.      Τέλη κυκλοφορίας 125,00 ΕΥΡΩ για επιβατηγά και φορτηγά και 25,00 ΕΥΡΩ για δίκυκλα από ΔΟΥ.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

    1. Ο αριθμός αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιβατικών ή μοτ/των είναι:

·         1 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 15 τουλάχιστον αυτοκινήτων,

·         2 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 100 αυτοκίνητων και πάνω,

·         3 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 250 αυτοκίνητων και πάνω,

·         4 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 1000 αυτοκίνητων και άνω,

·         5 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 2000 αυτοκίνητων και άνω,

·         6 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 8000 αυτοκίνητων και άνω.

    2. Για τις άδειες Φορτηγών – Λεωφορείων, αρκεί κατά το προηγούμενο έτος να έχει πωληθεί από την επιχείρηση τουλάχιστον ένα όχημα.

    3. Ο αριθμός των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας που δύναται να χρησιμοποιηθούν για φορτηγά και λεωφορεία είναι απεριόριστος, εφ΄ όσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.   

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).