ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. Ή Λ.Ι.Χ. ( ΕΝΑΡΙΘΜΟ )

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. Ή Λ.Ι.Χ. ( ΕΝΑΡΙΘΜΟ )

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Βεβαίωση υπεραξίας από ΔΟΥ όπου απαιτείται.

      Εξαιρούνται ΑΕ, ΕΠΕ και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της εφορίας από το τμήμα εισοδήματος υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο.

2.      Γραμμάτιο είσπραξης από συμβεβλημένη Τράπεζα, από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο για την καταβολή του ΦΠΑ.

3.      Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών, περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.

4.      Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου, στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.

5.      Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.

6.      Αντίγραφο καταστατικού, αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή   Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 

 

    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1.      Τα συμβαλλόμενα μέλη κατά την υπογραφή της επικυρώσεως συμφωνίας μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου, πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.

2.      Προ της συντάξεως της επικύρωσης συμφωνίας μεταβιβάσεως, πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, με σχετική αίτηση.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).