ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Δ΄ ή Δ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ χωρισ πει

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΕ Δ΄ ή Δ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση και ότι δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Δρχή.

γ. κατέχει/δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα

δ. επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

 

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση μη συμπλήρωσής τους, για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβάλλονται δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

 

4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.

 

5. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας γ) εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

6. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€ (κωδικός e-παραβόλου «20»)για τη δαπάνη της επέκτασης της άδειας οδήγησης.

7. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 108,15€ (κωδικός e-παραβόλου «64»).    

 

8. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

Τα παράβολα των 30€, και 108,15€ εκδίδονται και ως ενιαίο 138,15€ (κωδικός e-παραβόλου «35»)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


 

9. Αποδεικτικά πληρωμής 15,00€ για κάθε προγραμματισμό συμμετοχής του υποψηφίου σε Θεωρητική Εξέταση(κωδικός e-παραβόλου «2037» και σε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου «2038» και αποδεικτικά πληρωμής 20,00€ για κάθε προγραμματισμό σε Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός e-παραβόλου «26») και σε Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (κωδικός e-παραβόλου «27»)

 

10. Τέσσερις (4) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

 

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

 

12. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ.74/2008 ( Α΄ 112), υποβάλλει συμπληρωματικά Υπεύθυνη Δήλωση «ΠΕΡΙ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι.»*

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

·         Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

·         Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

·         Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

·         Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες.

(Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες.

(Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

 

Οι επιτυχόντες από την 11η Μαΐου 2020 και έκτοτε σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας σε άλλη κατηγορία, δύνανται, δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη δοκιμασία, να διασυνδέονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr/ ή στην ενιαία ψηφιακή πύλη https://www.gov.gr/  και να ακολουθούν τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» > «Μετακινήσεις» > «Προσωρινή άδεια οδήγησης», χρησιμοποιώντας τους ̟προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet  και να ̟προμηθεύονται την ̟προσωρινή άδεια οδήγησης, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντάς την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την σε κατάλληλο μέσο (όπως smartphone). Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης

 

ΚΟΣΤΟΣ:

α)288,15€: Για Επέκταση ισχύουσας άδειας με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+10€), μία Θεωρητική Εξέταση (15€), μία Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (15€), μία Θεωρητική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), μία Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. (20€), παράβολο για επέκταση (60€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)].

β) 248,15€: Για Επέκταση ισχύουσας άδειας χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ.74/2008 (Α΄112)  [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+10€), μία Θεωρητική Εξέταση (15€), μία Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (15€), παράβολο για επέκταση (60€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)].

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής.

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

       4. Για επέκταση στην κατηγορία:

·         για την κατηγορία C1 να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

·         για την κατηγορία C να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

·         για την κατηγορία D1 να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

·         για την κατηγορία D να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

5.    Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 2 του Παραρτήματος III του Π.Δ.51/2012 (Α΄101), όπως ισχύει.

6.    Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, όπου απαιτείται.

Εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ.74/2008 (Α΄112):

Οι οδηγοί των παρακάτω κατηγοριών οχημάτων εξαιρούνται της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ:

α. Οχημάτων, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

β. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως απ αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.

γ. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.).

δ. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.

ε. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.

στ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο διάταγμα αυτό).

ζ. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.

η. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού».