Typography

Wells

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ ) » (εφόσον έχεις ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης)

Μάθε τα σήματα οδήγησης για Ταξί Online

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

4. α) Έλληνες ή Κύπριοι υπήκοοι: φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Απολυτήριο Δημοτικού οι γεννημένοι έως 2-4-1969 και Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου οι γεννημένοι από την 3-4-1969 και μετά, ή ισότιμο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και συνακόλουθα τη βεβαίωση ισοτιμίας που χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ενώ οι τίτλοι σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής διαβαθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

    β) Ξένοι υπήκοοι: αποδεικτικό τίτλο επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τίτλους:

α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα,

β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,

γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού,

δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 και

ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας.

5α. Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο, που εκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερομένου από:

  • ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) με καταβολή αμοιβής το ύψος της οποίας ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή
  • από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής με καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους,

Για την έκδοση των Ιατρικών Πιστοποιητικών απαιτούνται επιπλέον της αμοιβής:

i) η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας, ειδάλλως  προσκομίζονται οι εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος,

ii) τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

5β. Επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας, στην περίπτωση που παρουσιάζει κινητικά προβλήματα ή σε ιατρό οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας απαιτείται κατά την παθολογική εξέταση.

6. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν στον παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου στην ειδική γραπτή εξέταση, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου:  Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου παραβόλου «8151»)

8. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου:  Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου παραβόλου «2986».

9. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

10. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής.

2 Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

3. Για την ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης  Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε ισότιμο κρατικό ίδρυμα απαιτείται:

α) Η καταβολή στην οικονοµική Υπηρεσία του Κέντρου ή του ανάλογου µε αυτό Κρατικού Ιδρύµατος, ποσού που ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, του οποίου η καταβολή αποδεικνύεται µε θεωρηµένο «Γραµµάτιο Είσπραξης». β) Ιατρικά Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου - Οφθαλµίατρου), και πρόσφατη ιατρική γνωµάτευση σχετική µε τη πάθηση. γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986 στη οποία θα αναφέρεται η µη υποβολή αίτησης σε άλλο σχετικό Κέντρο το τελευταίο τρέχον έτος. δ) Αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο ή στο ανάλογο µε αυτό Κρατικό Ίδρυµα και δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. ε) Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας. στ) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού. ζ) Παραπεµπτικό για εξέταση (αν υπάρχει). η) Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει). Οι επιπλέον απαιτούµενες ιατρικές εξετάσεις, µπορούν να διενεργούνται και από ιδιώτες γιατρούς των προβλεπόµενων κατά περίπτωση ειδικοτήτων.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες (από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα Κανονισμού Ε.Δ.Χ., Α' Βοηθειών, Τοπικών και Τεχνικών θεμάτων).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες (από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα Κανονισμού Ε.Δ.Χ., Α' Βοηθειών, τοπικών και τεχνικών θεμάτων).

ΚΟΣΤΟΣ: 100€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή τριών γιατρών (10€ + 10€ + 10€), παράβολο για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης (50€) και μία συμμετοχή στην ειδική γραπτή εξέταση (20€)].

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1. Να είναι τουλάχιστον 20 ετών.

2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α'65), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/20148 (Α΄59), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

5. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α' του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α' 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

6. Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.

8. Εφόσον είναι Έλληνας ή Κύπριος υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού.

9. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β'

10.Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.