Typography

Wells

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1. Αν η άδεια οδήγησης είναι ΜΟΝΟ Β επαγγελματικής κατηγορίας και ο κάτοχός της είναι κάτω των 65 ετών κάνουμε απλή αντικατάστασή της.

2. Αν ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 74 ετών πατήστε εδώ γιατί θα πρέπει να περάσει και απο πρακτικές εξετάσεις.

3. Για γιατρους κάνε κλικ εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ΜΤΑΟ13 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

 α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα

 β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.  (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

 γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

 δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου  ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί   185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει [Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών ο αιτών προσκομίζει κάθε άδεια οδήγησης που κατέχει (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία χορηγήθηκε από τις υπηρεσίες Τροχαίας της ελληνικής Αστυνομίας για να εκδοθεί μία καινούρια ενιαία].

5. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Ø  Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 80 ετών απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω πιστοποιητικών και δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο (ή νευροψυχίατρο ή ψυχίατρο) συμβεβλημένων ιατρών με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ø  Στην περίπτωση  που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι βαρήκοος ή κωφάλαλος απαιτείται επιπλέον των πιστοποιητικών παθολόγου και οφθαλμιάτρου και πιστοποιητικό ωτορινολαρυγγολόγου συμβεβλημένου με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Ø  Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αλλά έχει εξεταστεί από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) στο παρελθόν, για την πρώτη ανανέωση της άδειας οδήγησης μετά τις 09/11/2016, απαιτούνται πιστοποιητικά από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη Δ.Ι.Ε. από την οποία είχε εξεταστεί.

Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

6. Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής που καταβλήθηκε σε κάθε γιατρό.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για ανανέωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «23»)

8. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18,00 € (κωδικός e-παραβόλου «65»)

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

10. Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων  η μία (1) προσκομίζεται στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης απαιτείται όταν λήγει η ισχύς δικαιώματος οδήγησης βάσει του π.δ.51/2012.

2. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής.

3. Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου εφόσον επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ μόνο η κατηγορία Β υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει χορηγηθεί πριν τις 19/1/2013.

4. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

5. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

6. Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο, εφόσον δεν έχει παραδοθεί κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

7. Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες

 

ΚΟΣΤΟΣ : 118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+ 10€), παράβολο για ανανέωση   (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€),  παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων (18€)]

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4.  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύεικατά περίπτωση