ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. η άδεια της οποίας ζητά την έκδοση αντιγράφου χάθηκε ή κλάπηκε

γ. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή.

δ. η άδεια οδήγησης του δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν για οποιοδήποτε λόγο

ε. δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

στ. επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

 

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση μη συμπλήρωσής τους, για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβάλλονται δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

 

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (φθαρμένης ή αλλοιωμένης).

 

5. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»).

 

6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02€ (κωδικός e-παραβόλου «66»).

 

7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής (κωδικός e-παραβόλου «29»).

 

Τα ανωτέρω παράβολα εκδίδονται και ως ενιαία ανά περίπτωση:

  1. 69,02€ (κωδικός e-παραβόλου «37») για την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής
  2. 39,02€ (κωδικός e-παραβόλου «38») για την έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης

 

8. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.

9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.    Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη έκδοση αντιγράφου και των προβλεπομένων για αυτό (αντίγραφο) παράβολων.

2.    Αν ο ενδιαφερόμενος είναι συγχρόνως κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας παλαιού τύπου ή και άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου η οποία έχει χορηγηθεί έως 18/01/2013 από Υπηρεσία Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η άδεια αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία και η αντίστοιχη κατηγορία ενσωματώνεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης.

3.    Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

4.    Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και της Αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

5.    Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό (φθαρμένο ή αλλοιωμένο).

6.    Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες.

 

ΚΟΣΤΟΣ:α) 69,02€ [Συμπεριλαμβάνεται παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο για απώλεια ή κλοπή (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπερ τρίτων (9,02€)]  

                 β) 39,02€ [Συμπεριλαμβάνεται παράβολο για την εκτύπωση (30€), και παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ  τρίτων (9,02€)] στην περίπτωση έκδοσης αντιγράφου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής.

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης.