Περιορισμος κατηγοριων ισχυουσας αδειας οδηγησης για λογους υγειας ή συνταξιοδοτησης λογω γηρατος

Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. ότι κατέχει ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε  Αρχή.

γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας, ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή.

δ. επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

 

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση μη συμπλήρωσής τους, για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβάλλονται δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

 

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας επικυρωμένη από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό Φορέα

 
5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου η οποία προσκομίζεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περίπτωση  συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

 

6. Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, σύμφωνα με το Παράρτημα III του Π.Δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, στην περίπτωση περιορισμού κατηγοριών για λόγους υγείας

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

7 . Έγγραφο ή Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα του ενδιαφερόμενου περί υποβολής αιτήματος για συνταξιοδότηση.

 

8. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»).

 

9. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

·         Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

·         Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και της Αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

·         Μετά την παραλαβή  της νέας άδειας οδήγησης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Ασφαλιστικό του Φορέα φωτοαντίγραφο αυτής.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες.

 

ΚΟΣΤΟΣ: 30,00€ [Στην περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος].

                   50,00€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€) εφόσον απαιτείται επανεξέταση].