ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι:

α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, εκτός αυτής που αιτείται την ανταλλαγή και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή.

γ. Δεν κατέχει / κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας.

ε. επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.

 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

 

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση μη συμπλήρωσής τους, για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβάλλονται δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

 

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδεια οδήγησης

 

5. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού εφόσον υφίσταται και επιθυμεί την ενσωμάτωση (για κάτοχο μιας εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)

   

6. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»)

 

7. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.

 

8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.    Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στον αναγκαίο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει ότι πράγματι ισχύει η κατηγορία της άδειας της οποίας ζητείται η ανταλλαγή και να χορηγήσει ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας.

2.    Αν η άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν έχει λήξει, τότε ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία ανανέωσής της.

3.    Αν η άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν έχει απωλεσθεί ή κλαπεί, τότε ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία έκδοσης αντιγράφου.

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

4.    Εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει παράλληλα και σε ισχύ Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού έχει τη δυνατότητα  ενσωμάτωσής του στη νέα ελληνική άδεια οδήγησης.

5.    Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

6.    Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και της Αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

7.    Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της ελληνικής άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το έντυπο της ξένης άδειας, το οποίο επιστρέφεται στη χώρα έκδοσής του με μέριμνα της Υπηρεσίας.

8.    Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες.

(από την ολοκλήρωση του ελέγχου της γνησιότητας της ξένης άδειας).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες.

(από την ολοκλήρωση του ελέγχου της γνησιότητας της ξένης άδειας).

 

ΚΟΣΤΟΣ: 30,00€

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής.

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

4. Να έχει συμπληρώσει:

·  για την κατηγορία ΑΜ, Α1 και Β1 το 16ο έτος της ηλικίας του.

·  για την κατηγορία Α2, Β και ΒΕ το 18ο έτος της ηλικίας του.

·  για την κατηγορία Α το 24ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται από τα 24 στα 20 έτη. Για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW το 21ο έτος της ηλικίας του.

·  για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

·  για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

·  για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

·  για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.

5.  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για       

       την Ομάδα 1 ή 2 του Παραρτήματος III του Π.Δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει  κατά περίπτωση.