Typography

Wells

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ΜΤΑΟ11 δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
α. ότι έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
β. ότι η άδεια οδήγησης που κατέχει είναι σε ισχύ

γ. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ή χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (εκτός από αυτή της οποίας ζητά τη μετατροπή) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής Απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.

4. Η ξένη άδεια οδήγησης, (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ) και μετάφρασή της από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Ψυρρή), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της υπηρεσίας που την εξέδωσε από το οποίο προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

5. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό περιέρχεταιι στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου ή διά του εδώ Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας με μέριμνα του ενδιαφερομένου, και πρέπει να είναι μεταφρασμένο, όπως παραπάνω

6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.

(Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο). Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σε κάθε γιατρό τον αριθμό ΑΜΚΑ καθώς και βιβλιάριο υγείας, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00 € για αρχική χορήγηση κωδικός e-παραβόλου «21»

8. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

9. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 € για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

10. Τρεις έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, (ενδείκνυται χωρίς γυαλιά). Οι δύο προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό.

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Δικαίωμα μετατροπής έχουν μόνο όσοι είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.

2. Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν ή απωλέσθηκαν κ.λ.π. μετά τη μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε ελληνικές.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ξένη άδεια οδήγησης παραδίδεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

2. Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ: 118,00 € [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€),    πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ  τρίτων για μία κατηγορία (18€ - κωδικός e-παραβόλου «61»). Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται το αντίστοιχο ποσό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί επεκτάσεων (27,02 κωδικός e-παραβόλου «62»και 108,15 € - κωδικός e-παραβόλου «64» κατά περίπτωση)].