ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ( Α1-Α2-Α ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ » (εφόσον δεν έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ( Α1-Α2-Α ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ » (εφόσον δεν έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (ΜΤΑΟ01) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

  α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

  β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

  γ. κατέχει/δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα

  δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου  ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί   185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Για τους υποψηφίους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στον παθολόγο ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση και ακοομετρικού διαγράμματος.

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

5. Φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

6. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης κωδικός e- παραβόλου «21»

7. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Κωδικός e-παραβόλου «61». Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

8. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση που διεκπεραιώνεται ταυτόχρονα η χορήγηση περισσοτέρων της μίας κατηγορίας, αυτό υποβάλλεται μία φορά, εφόσον αναγράφεται στη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Κωδικός e-παραβόλου «28»

9. Αποδεικτικό πληρωμής 10,00€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «24») και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου  «25»)

10. Τέσσερις τουλάχιστον (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι  δύο (2) από αυτές προσκομίζοναι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

11. Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται

12. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

13. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για την παραλαβή της άδειας οδήγησης: 27,02€ για επέκταση σε κάθε μία από τις κατηγορίες: AM, A1, A2, A, B κωδικός e-παραβόλου «62»

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

·         Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

·         Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

·         Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

·         Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

 

ΚΟΣΤΟΣ:

175,02€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+10€), μία θεωρητική εξέταση (10€) μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς κατηγορια Β (10€) και μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς κατηγορια ΑΜ,Α1,Α2,Α (10€), παράβολο για αρχική χορήγηση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€) , παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (27,02€).

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας

4. Να έχει συμπληρώσει:

  α) Το 16ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ΑΜ

  β) Το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 και Β.

  γ) Το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2.

  δ) Το 24ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

5.  Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.

6. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο. και Σχολή Οδηγών.