Typography

Wells

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ )

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται, αφού ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το πενταπλάσιο του παραβόλου που υποβάλλεται για την απόκτησή της, ήτοι 250 €. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται, αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ21

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου  ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

3. Φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

4. Τρία πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο, παθολόγο, ψυχίατρο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται : α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας [αν δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος), οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο]. γ) τρείς (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

5. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο, οφθαλμίατρο, ψυχίατρο που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.

6. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ - κωδικός τύπου e-παραβόλου «2987»

 250,00€ - κωδικός τύπου e-παραβόλου «2988» σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας ) για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου:  Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου-Τύπος παραβόλου: Ανανέωση ….) και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

7. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Αρμόδια για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε

2 Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών πριν τη λήξη ισχύος της ειδικής τους άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3 Σε περίπτωση που παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή της γίνεται, αφού ο ενδιαφερόμενος ανταποκοιθεί με επιτυνία στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4 Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες

 

ΚΟΣΤΟΣ : 70€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€) και  παράβολο για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης (50€)]

ή  270€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€ + 10€) και  παράβολο για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης (250€), σε περίπτωση που έχει παρέλθει εξάμηνο και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας]

 

 

 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1. Να μην έχει ξεπεράσει το 69° έτος της ηλικίας του.

2. Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α'65), όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο

5. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

6. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β, C ή D

7. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α' του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α' 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

8. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο