ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α1-A2-A) ΑΥΤΟΜΑΤΟ - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟ ΚΑΙ ΘΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ (εφόσον έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ (Α1-A2-A) ΑΥΤΟΜΑΤΟ - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ , ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟ ΚΑΙ ΘΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ (εφόσον έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου)

Αν το δίπλωμα μοτοσυκλέτας A1 έχει εκδοθεί μετά το 2002 και πριν απο 19/01/2013 θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την σχολή μας.

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία :
α) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1.
β) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2.
γ) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Μ-ΤΑΟ02 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

  α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

  β. κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.

  γ. κατέχει/δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα

  δ. εάν επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου  ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί   185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

4. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Μοτοποδηλάτου ή οποία έχει χορηγηθεί έως 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας.

5. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για την παραλαβή της άδειας οδήγησης: 27,02€ για επέκταση σε κάθε μία από τις κατηγορίες: AM, A1, A2, A, B κωδικός e-παραβόλου «62»

6. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28»

7. Αποδεικτικό πληρωμής 10,00€ για κάθε προγραμματισμό δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (κωδικός e-παραβόλου  «25») του υποψηφίου

8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

9. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

·         Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

·         Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

·         Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

·         Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

·         Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες (Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ:

 

α) 67,02€ Για επέκταση από τις κατηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α σε Α1 ή Α2 ή Α [Συμπεριλαμβάνεται μια δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€), Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (27,02€), Παράβολο για την εκτύπωση (30 €)].

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1. Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2. Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)

4. Να έχει συμπληρώσει:

  α) Το 16ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ΑΜ

  β) Το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1, Β ή ΒΕ.

  γ) Το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2.

  δ) Το 24ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

5.   Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.

 6.  Να επιτύχει σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση σε Σχολή Οδηγών, όπου απαιτείται.