ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ) » (εφόσον δεν έχεις άλλο δίπλωμα )

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ) » (εφόσον δεν έχεις άλλο δίπλωμα )

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα δηλώνει ότι:

  α. έχει συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

  β. δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν) ούτε του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή.

  γ. κατέχει/δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα

  δ. επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

 

3. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση μη συμπλήρωσής τους, για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβάλλονται δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

 

4. Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται: α) η καταβολή σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση αμοιβής ίσης με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους, β) βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

 

5. Αποδεικτικό πληρωμής 60,00€  κωδικός e- παραβόλου «20» για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης

 

6. Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18,00€ (κωδικός e-παραβόλου «61»). Σε περίπτωση αρχικής κατάθεσης ατόμου με αναπηρία που οδηγεί διασκευασμένο όχημα ή δημοσίου υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους η χορήγηση γίνεται ατελώς.

 

7. Αποδεικτικό πληρωμής 30,00€ (κωδικός e-παραβόλου «28») για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση που διεκπεραιώνεται ταυτόχρονα η χορήγηση περισσοτέρων της μίας κατηγορίας, αυτό υποβάλλεται μία φορά, εφόσον αναγράφεται στη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Τα παράβολα των 30€, και 18€ εκδίδονται και ως ενιαίο 48€ (κωδικός e-παραβόλου «32»)

 

 

8. Αποδεικτικά πληρωμής 15,00€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης (κωδικός e-παραβόλου «2037») και 15,00€ για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου (κωδικός e-παραβόλου  «2038»)

 

9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 

10. Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται.

 

11. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

·         Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον και η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου υποψηφίου (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ι)*

·         Τα e-παράβολα εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου  και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ

·         Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω, δικαιολογητικά 2-3), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και της Αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

·         Κατά την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης κατατίθεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο εφόσον υφίσταται.

·         Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

(Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 50 ημέρες

(Μετά την επιτυχή Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς)

 

Οι επιτυχόντες από την 11η Μαΐου 2020 και έκτοτε σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας σε άλλη κατηγορία, δύνανται, δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη δοκιμασία, να διασυνδέονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr/ ή στην ενιαία ψηφιακή πύλη https://www.gov.gr/  και να ακολουθούν τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» > «Μετακινήσεις» > «Προσωρινή άδεια οδήγησης», χρησιμοποιώντας τους ̟προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet  και να ̟προμηθεύονται την ̟προσωρινή άδεια οδήγησης, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντάς την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την σε κατάλληλο μέσο (όπως smartphone). Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης

 

 

ΚΟΣΤΟΣ:

158,00€ [Συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+10€), μία θεωρητική εξέταση (15€) και μία δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (15€), παράβολο για αρχική χορήγηση (60€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)].

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1.          Να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

2.          Να έχει την κατοικία του εντός της Περιφέρειας Αττικής

3.          Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) ή τρίτης χώρας

4.          Να έχει συμπληρώσει:

  α) Το 16ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου ΑΜ

              βi) Το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1.

              βii) Το 17ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

              γ) Το 20ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2.

     δ) Το 24ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη.

5.          Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.

6.          Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο. και Σχολή Οδηγών.