Typography

Wells

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων, που αναφέρονται παρακάτω.

ΟΜΑΔΑ Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της Ομάδας Α που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. δεν σημειώνονται ως σφάλματα στην Ομάδα Γ και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου. Η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιμασίες συνεπάγεται την απόρριψη του υποψηφίου.
Οι παρακάτω δοκιμασίες μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά κέντρα (πίστες).

1) Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει
ΔΕΣ ΕΝΑΝ ΤΥΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ AYTOKINHTOY ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Γνώσεις επί των παρακάτω συστημάτων, χειρισμός και διενέργεια ελέγχων για την οδική ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών, λιπαντικά και λοιπά υγρά του οχήματος (όπως στάθμη λαδιού, στάθμη υγρών φρένων, στάθμη υγρών μπαταρίας, στάθμη αντιψυκτικού, υγρά συμπλέκτη, υγρό υαλοκαθαριστήρων), φώτα, δείκτες κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, λοιπού εξοπλισμού στο ταμπλό του οχήματος, καθώς και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος.
Επιπλέον, ο υποψήφιος ελέγχεται στην προσαρμογή του καθίσματος, των καθρεπτών, των ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων (εφόσον υπάρχουν) για όλους τους επιβάτες, στην ασφάλιση των θυρών. Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο εκπαιδευτής και οι εξεταστές φορούν σωστά τις ζώνες ασφαλείας.
Λόγοι απόρριψης είναι η μη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστημάτων και εξαρτημάτων, εντός και εκτός του οχήματος και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος. Αρκεί ο υποψήφιος να απαντήσει σωστά σε τρεις (3) τουλάχιστον από τέσσερις (4) ερωτήσεις του εξεταστή.

2) Οπισθοπορεία με στροφή

Η δοκιμασία γίνεται σε οδούς με μικρή πυκνότητα κυκλοφορίας. Κατά την εκτέλεση του ελιγμού και σε όλη τη διάρκειά του, χρησιμοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης. Σε περίπτωση που αυτός απενεργοποιηθεί πρέπει ο υποψήφιος να τον ενεργοποιήσει εκ νέου.
Ο ελιγμός πραγματοποιείται ως εξής :
Ο υποψήφιος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, ακινητοποιεί το όχημα στο δεξιό μέρος, ή στο αριστερό μόνο σε περίπτωση μονόδρομου, του πρώτου δρόμου της επιλογής του εξεταστή και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός (1) μέτρου από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. Το όχημα πρέπει να βρίσκεται μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας του και ο πίσω προφυλακτήρας του μπορεί να απέχει από την τομή των κρασπέδων των δύο πεζοδρομίων το πολύ όσο το μήκος του οχήματος εξέτασης.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχημα προς τα πίσω, με συνεχώς ενεργοποιημένο τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης στρίβοντάς το, ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόμο, όπου διανύει απόσταση, από την τομή των δύο κρασπέδων, τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού μήκους του οχήματος. Σταματά σε θέση σχεδόν παράλληλη, ώστε η διαφορά των αποστάσεων των προς το πεζοδρόμιο τροχών να είναι έως τριάντα (30) εκατοστά και οι τροχοί αυτοί δεν απέχουν περισσότερο του ενός (1) μέτρου από το πεζοδρόμιο.
Η προς τα πίσω πορεία γίνεται παραχωρώντας προτεραιότητα στα κινούμενα οχήματα και επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν με ασφάλεια. Η οδήγηση του οχήματος γίνεται υποχρεωτικά μέσω των προς τα πλάγια του οχήματος κατόπτρων. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειμένου να ελέγξει τη θέση του οχήματος, μόνο κατά τη διάρκεια των επιτρεπόμενων στάσεων.
Ειδικότερα για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω των καθρεπτών του οχήματος.
Κατά την προς τα πίσω κίνηση, δεν επιτρέπεται:
α) Να σταματήσει ο υποψήφιος το όχημα περισσότερο από δύο (2) φορές, εκτός αν
επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφαλείας.
β) Να έρθει οποιοσδήποτε τροχός σε επαφή με το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
γ) Να απέχει ο πίσω προς το πεζοδρόμιο τροχός και καθόλη τη διάρκεια του ελιγμού,
περισσότερο από:
• 1,00 μέτρο για κατηγορία Β
• 1,50 μέτρο για κατηγορίες C1, C, D1, D, ΒΕ
• 2,00 μέτρα για την κατηγορία CE, DE
Όταν πρόκειται για συρμό ή αρθρωτό όχημα, ως πίσω προς το πεζοδρόμιο τροχός, νοείται ο τελευταίος του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου.
δ) Να σβήσει ο κινητήρας του οχήματός περισσότερες από μία φορά.
ε) Η προς τα εμπρός κίνηση του οχήματος.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιμο του κινητήρα περισσότερες από μια φορά,
• το σταμάτημα του οχήματος περισσότερο από δύο (2) φορές για οποιοδήποτε λόγο
εκτός αν επιβάλλεται για λόγους οδικής ασφάλειας,
• η προς τα εμπρός κίνηση του οχήματος,
• η επαφή οποιουδήποτε τροχού με το κράσπεδο του πεζοδρομίου
• η απομάκρυνση πέραν του επιτρεπομένου ορίου από το πεζοδρόμιο,
• η μη ορθή τελική θέση του οχήματος ως προς το πεζοδρόμιο,
• η μη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού.

3) Στάθμευση δεξιά ή αριστερά

Η δοκιμασία περιλαμβάνει την στάθμευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή στην περίπτωση μονόδρομου του αριστερού πεζοδρομίου, της επιλογής του εξεταστή σε επίπεδο χώρο ή σε μικρή ανωφέρεια ή κατωφέρεια.
Η δοκιμασία γίνεται παραχωρώντας προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.
Καθόλη τη διάρκεια του ελιγμού χρησιμοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης και σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι.
Η οδήγηση του οχήματος γίνεται υποχρεωτικά μέσω των προς τα πλάγια του οχήματος κατόπτρων. Για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω των κατόπτρων του οχήματος.
Η δοκιμασία πραγματοποιείται ως εξής:
Ο υποψήφιος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης ακινητοποιεί το εκπαιδευτικό όχημα δίπλα σε άλλο όχημα, ήδη σταθμευμένο δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Έχοντας ενεργοποιημένο τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, κινεί το εκπαιδευτικό όχημα προς τα πίσω, κάνοντας τους απαραίτητους ελιγμούς για να το σταθμεύσει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με το ένα και μισό του συνολικού μήκους του οχήματός του.
Αν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου μεταξύ δύο αυτοκινήτων δεν είναι εφικτή, η δοκιμασία γίνεται πίσω από σταθμευμένο όχημα στην ήδη αναφερθείσα κατάλληλη απόσταση.
Κατά τη δοκιμασία αυτή οφείλει ο υποψήφιος:
α) Να σταθμεύσει με τέσσερις το πολύ κινήσεις του οχήματός του (πίσω - εμπρός - πίσω - εμπρός). Κίνηση νοείται κάθε αλλαγή φοράς κίνησης του οχήματος.
Η δεύτερη κίνηση μπορεί να γίνει είτε μέσα στον χώρο στάθμευσης είτε να αποτελέσει την έξοδο του εκπαιδευτικού οχήματος και πάλι δίπλα στο σταθμευμένο όχημα.
β) Να μη σβήσει ο κινητήρας του οχήματός του περισσότερες από μία φορά.
γ) Να μην έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε από τα σταθμευμένα γύρω του οχήματα.
δ) Να μην ανέβει το όχημά στο πεζοδρόμιο δηλαδή κανένας τροχός να χάσει την επαφή του με το οδόστρωμα.
ε) Να τηρείται, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελιγμού, απόσταση τουλάχιστον μισού μέτρου από το εμπρόσθιο όχημα.
στ) Να μεριμνά ώστε με το πέρας του ελιγμού όλοι οι τροχοί της πλευράς του οχήματος που βρίσκεται δίπλα στο κράσπεδο, να απέχουν από αυτό έως:
• τριάντα πέντε (35) εκατοστά για την κατηγορία Β.
• σαράντα πέντε (45) εκατοστά για όλες τις άλλες κατηγορίες.
ζ) Να εξέλθει από το χώρο στάθμευσης με τέσσερις το πολύ κινήσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιμο του κινητήρα περισσότερες από μια φορά,
• η στάθμευση με περισσότερες από τέσσερις κινήσεις,
• η επαφή του οχήματος με άλλο σταθμευμένο όχημα,
• η στάθμευση σε απόσταση από το πεζοδρόμιο μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης,
• το ανέβασμα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου,
• η μη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού,
• η έξοδος από τον χώρο στάθμευσης με περισσότερες από τέσσερις κινήσεις.

4) Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%

Ο υποψήφιος υποχρεούται να εκκινήσει από θέση στάθμευσης σε ανήφορο κλίσης 10% περίπου χωρίς το όχημα να οπισθοχωρήσει πάνω από σαράντα (40) εκατοστά. Εάν η δοκιμασία γίνεται με τη χρήση χειρόφρενου, απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήματος.
Επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή σε σβήσιμο κινητήρα ή μη ορθής εκκίνησης.
Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος περισσότερες από μία φορά,
• η μη ορθή εκκίνηση περισσότερες από μία φορά,
• η οπισθοχώρηση του οχήματος ή η οπισθοχώρηση περισσότερο από το επιτρεπόμενο αν δεν χρησιμοποιείται το χειρόφρενο
• η μη παραχώρηση προτεραιότητας στους άλλους χρήστες της οδού.

5) Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα

Ο υποψήφιος, αφού χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης σταθμεύει το όχημα, σβήνει τις λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως, φώτα και κλιματισμό, σβήνει τον κινητήρα, ασφαλίζει το όχημα μέσω του χειρόφρενου, θέτει την πρώτη σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο ή την όπισθεν κατά περίπτωση, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και αποβιβάζεται ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του πριν ανοίξει την πόρτα.
Λόγος απόρριψης είναι η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω κινήσεις.

ΟΜΑΔΑ Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Ο υποψήφιος κατά την πορεία ελέγχεται για τη συμπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας και απορρίπτεται εάν υποπέσει σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω σφάλματα - παραβάσεις.

1) Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη
συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου


Λόγοι απόρριψης είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θεωρείται η κίνηση του οχήματος σε οδόστρωμα ή σε τμήμα οδοστρώματος που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του κυκλοφορία. Δεν συνιστά παράβαση η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εφόσον γίνεται από τον υποψήφιο για προσπέρασμα σταματημένου οχήματος (εκτός λεωφορείου που εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που αποβιβάζει ή επιβιβάζει παιδιά) ή λόγω αδυναμίας κίνησης στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αυτή επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και δεν παραβιάζεται η προτεραιότητα αντιθέτως ερχόμενου οχήματος.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε οδό όπου υπάρχει διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή.
• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με την οποία πραγματοποιείται είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

3) Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα
του δρόμου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα


Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή σε διαχωριστική νησίδα θεωρείται οποτεδήποτε ο ένας
τουλάχιστον τροχός χάσει την επαφή του με το οδόστρωμα και τεθεί επί του πεζοδρομίου ή της διαχωριστικής νησίδας. Κίνηση στο πλαϊνό ρείθρο δεν απαγορεύεται. Κίνηση σε τμήματα της οδού όπου έχουν σχεδιαστεί ειδικές διαγραμμίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΟΚ, απαγορεύεται.
Λόγοι απόρριψης είναι: η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

4) Πρόκληση ατυχήματος

Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος με υπαιτιότητα του υποψηφίου. Πρόκληση ατυχήματος θεωρείται και η αποτροπή ατυχήματος με παρέμβαση τρίτου ή για λόγους που δεν ανάγονται στον ίδιο τον υποψήφιο.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η πρόσκρουση σε άλλο όχημα, ή έστω απλή επαφή με οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό αντικείμενο.
• Η οδήγηση με τρόπο που εξαναγκάζει άλλους χρήστες της οδού σε ενέργειες για την
αποτροπή ατυχήματος.
• Η προσπέραση σταματημένου ή σε στάση Σχολικού Λεωφορείου σε οδόστρωμα με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και όταν έχει αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών 38
• Η παρέμβαση του εκπαιδευτή με οποιοδήποτε τρόπο για αποφυγή ατυχήματος.

5) Παραβίαση της προτεραιότητας

Ο υποψήφιος κατά την πορεία κινείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και τηρεί
υποχρεωτικά τη σηματοδότηση και την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των οδών. Στην περίπτωση όμοιας (ισοδύναμης) σήμανσης σε κόμβο, όπως πινακίδα STOP σε δύο διασταυρούμενες οδούς, ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα ή κατόπιν συνεννόησης.
Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιότητας των οχημάτων σε κόμβους χωρίς
σηματοδότηση ή σήμανση.
• Η μη σωστή και έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματος στον κόμβο για την παραχώρηση της προτεραιότητας σε οχήματα που εισέρχονται από δεξιά είσοδο με προτεραιότητα.
• Η παραβίαση προτεραιότητας αντιθέτως ερχόμενου οχήματος σε δρόμο με διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή.
• Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα άμεσης ανάγκης.
• Η παραβίαση γενικότερα προτεραιότητας πεζών και οχημάτων.
.
ΟΜΑΔΑ Γ- ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Κάθε φορά που υποψήφιος υποπέσει σε οποιοδήποτε σφάλμα, ο εξεταστής τον ενημερώνει σχετικά και καταγράφει το σφάλμα στην αντίστοιχη θέση στο μνημόνιο. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος απορρίπτεται αν
• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλματα «Σ» της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή
• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ» της ΟΜΑΔΑΣ Γ.

1) Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το όχημα (έλεγχος με στροφή της κεφαλής πάνω από τον ώμο, χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, τυχόν παραχώρηση προτεραιότητας, κ.λπ.) χωρίς απότομη ή ανώμαλη εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα.
Σφάλματα είναι:
• η μη χρήση του σωστού δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης,
• ο μη ορθός έλεγχος με τη χρήση του καθρέπτη και τη στροφή του κεφαλιού πάνω από τον ώμο,
• το σβήσιμο του κινητήρα,
• η μη ορθή χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων ανάλογα με τις συνθήκες.
• η απότομη ή ανώμαλη εκκίνηση λόγω κακής χρήσης των χειρομοχλών συμπλέκτη και επιταχυντή

2) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών, ενεργοποιεί τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και την τελευταία στιγμή με στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώμου επανελέγχει και εισέρχεται στην λωρίδα κυκλοφορίας που επιθυμεί.
Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

3) Χρήση φωτών, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φωτών έκτακτης ανάγκης

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, στάσης ή στάθμευσης κάνει χρήση των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης βάσει του Κ.Ο.Κ., και ότι έχει την ικανότητα να δίνει τα αντίστοιχα σήματα με το χέρι, στην υποθετική περίπτωση βλάβης των δεικτών, αν δοθεί από τον εξεταστή παρόμοια εντολή. Η χρήση από τον υποψήφιο οδηγό των φωτών έκτακτης ανάγκης ελέγχεται μόνο στην περίπτωση ακινητοποίησης του εκπαιδευτικού οχήματος μετά από τροχοπέδηση λόγω απότομης επιβράδυνσης ή λόγω βλάβης του και δημιουργείται κίνδυνος από την ακινησία του.
Σφάλματα είναι :
• η μη σωστή χρήση των κατάλληλων φωτών.
• η μη σωστή χρήση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την εκκίνηση,
στάση, στάθμευση και κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης που πραγματοποιεί ο υποψήφιος με το όχημά του.
• η μη σωστή χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η χρήση τους και διαθέτει τέτοια φώτα το όχημα.

4) Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κινεί το όχημά του ορθά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ και συμπεριφέρεται ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού (όπως κίνηση άλλων οχημάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς, οχημάτων άμεσης βοήθειας, σεβασμός των πεζών), χωρίς να παρεμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθιστη βραδύτητα χωρίς αιτία.
Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

5) Σωστή θέση στο οδόστρωμα

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να κινεί το όχημα σε ευθεία πορεία και στη σωστή θέση σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ., παίρνει έγκαιρα τη σωστή θέση μετά από το παράγγελμα για να στρίψει δεξιά ή αριστερά, σε μονόδρομους ή σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, και εισέρχεται στη σωστή θέση μετά την είσοδό του στο δρόμο που έστριψε. Σε μονόδρομους χωρίς αντίστοιχη σήμανση ο εξεταστής ενημερώνει εγκαίρως τον υποψήφιο.
Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

6) Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος τηρεί τις κατάλληλες αποστάσεις από τα οχήματα που
προηγούνται, κινούνται παράλληλα με το όχημά του ή είναι σταθμευμένα.
Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

7) Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την προσπέραση εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών και του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, επανελέγχει την τελευταία στιγμή με στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώμου για την τήρηση της προτεραιότητας, εισέρχεται στην προς τα αριστερά του λωρίδα κυκλοφορίας, προσπερνά το εμπόδιο ή το προπορευόμενο όχημα και επανέρχεται ενεργοποιώντας το δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης στην λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία αρχικά κινείτο.
Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

8) Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία)

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατά την είσοδο ή έξοδο από κυκλικό κόμβο (πλατεία)
καταλαμβάνει τη σωστή θέση στο οδόστρωμα και κάνει τους σωστούς χειρισμούς (όπως χρήση κατάλληλων δεικτών κατεύθυνσης).
Σφάλματα είναι:
• η μη ορθή προσέγγιση στον κυκλικό κόμβο,
• η μη ορθή κίνηση μέσα στον κυκλικό κόμβο,
• η μη ορθή και έγκαιρη χρήση του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την έξοδο από τον κυκλικό κόμβο.

9) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κάνει ορθή επιλογή των σχέσεων μετάδοσης της κίνησης
(ταχύτητες), ανάλογα με τις συνθήκες. Ο υποψήφιος οφείλει να χρησιμοποιεί, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν, όλες τις ταχύτητες.
Σφάλμα είναι η μη ορθή και έγκαιρη αλλαγή ταχυτήτων

10) Σβήσιμο κινητήρα

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κάνει ορθή χρήση των εξαρτημάτων του οχήματος ώστε να μην σβήσει ο κινητήρας.

11) Πέδηση και ακινητοποίηση

Κατά την πορεία ελέγχεται η έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις και η πρόβλεψη των κινήσεων των υπολοίπων χρηστών της οδού.
Σφάλματα είναι η μη τήρηση των παραπάνω.

12) Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γνωρίζει και εφαρμόζει ορθά τις διατάξεις του ΚΟΚ, πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται παραπάνω στις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ.

13) Οικονομική - Οικολογική οδήγηση»

Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος κατέχει τις βασικές αρχές της οικολογικής - οικονομικής οδήγησης, όπως: αλλαγή ταχυτήτων στις 2.000 - 2.500 στροφές, οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων, παρατήρηση και πρόβλεψη συνθηκών κυκλοφορίας.
Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.